Breeder: Margaret J Smith


Main Index

WT FIDELIS 2013 CS
PAL-ARA SENAD 2004 CS
PAL-ARA WILDFIRE 2004 CS
PAL-ARA ALEXANDRE 2005 CG
PAL-ARA ELATION 2001 CS
PAL-ARA SHALIMAR GOLD 2007 CM
PAL-ARA KHALOMI 1996 GG
PAL-ARA SUNSHINE 2002 GM
LILLY IVEY 1997 GM
PAL-ARA RINESTONE 2000 GS
PAL-ARA TEMTATION 1998 CM
PAL-ARA ACEHI 1997 CG
KARAMIE KSM 1999 GM
ZAHRA KSM 1999 CM
PAL-ARA ARAPAHO 1995 GG