Breeder: Kim E Davis


Main Index

HH OBSIDIAN KRUSH 2015 KM
HH NADIA KRUSH 2015 BM
HH NIKITA KRUSH 2013 GM
HH SPARTAN KRUSH 2012 GS
SABELLAH AL KRUSH 2010 GM
HH SERAFINA KRUSH 2009 BM