Breeder: John J Sullivan


Main Index

ACHILLES 1958 CS
IBN SALAN 1951 BG
TARA 1950 CM
DHALANA 1950 GM