Breeder: James or Virginia Wrench


Main Index

SARANAH 1949 BM
DHANAD 1948 BM