Breeder: James L Phares


Main Index

SKAI ANANDRAH 1995 GM
HALUJJ 1992 CS
HI SANDRA 1982 GM
MEINSPRING 1982 CG
ANACANE 1980 GM
MISS MARIAN 1979 CM
ANLANAH 1978 GM
TARAMEIN 1978 CM