Breeder: Gregory J & Rose Marie Arthur


Main Index

IV SHTIKA AL KRUSH 1997 GM
IV SIR NEKEY 1996 BS
SCARLETT ROSE SH 1996 CM
JAVERA XZANDRIA 1997 CM