Breeder: Elizabeth M Graham


Main Index

PAL-ARA KRUSHABAY 1994 BM