Breeder: David E & Amber D Finnigan


Main Index

ILIADS HADIYA EK 1991 BM
BIKRBINTSHEIKH EK 1989 GM
TARIIFAH EL KHALA 1988 GM
JAUHAR EL KHALA 1987 GM