Breeder: Charles or Lois Linder


Main Index

NAJIB AL KRUSH 2001 GS
RC HANNA KRUSH 1999 GM
RC JANUB KRUSH 1993 GG
JANUBA AL KRUSH 1994 GM
THERON AL KRUSH 1993 GS
JUNELLA AL KRUSH 1992 GM
TIKA AL KRUSH 1989 GM
RC ARABOY KRUSH 1989 CS
ATIKAN AL KRUSH 1988 GS